< einischreibn!!
onlousn >

Haderkrainer TV

Kimsch nit zarecht? Schaug weiter untn...

Isch schun an ölters Modell, also konns a Weilele dauern, bis a Bild za segn isch...

Monche Leit kemmen mit insern Fernseher nit glei zarecht, deswegn hobmer fir de oanfoch di Bedienungsonleitung fotokopiert. Fir an moderns Gerät hobmer leider nit as Geld - ober mir nemmen gern Spendn on...!

Achtung: Wegn technischer Störungen funktionieren momentan nit olle Knepf. Mir werdn in Fernseher bold richtn lossn!